U bent hier: Home > Reisvoorwaarden

Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

1 Het Frankrijk Huis is in beginsel geen touroperator noch reisorganisator, maar een tussenpersoon die op de Nederlandse markt bemiddelt bij het boeken van/maken van reserveringen voor accommodatie, vervoer en overige toeristische diensten.
2 Het Frankrijk Huis is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34238245.
3 Op accommodaties, vervoer of andere toeristische diensten die via bemiddeling door Het Frankrijk Huis bij een Nederlandse leverancier of andere Nederlandse dienstverlener geboekt zijn, zijn de algemene voorwaarden van die desbetreffende organisatie van toepassing. Op de bemiddeling zelf door Het Frankrijk Huis bij de boeking zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.
4 Voor zover Het Frankrijk Huis optreedt als reisorganisator, met name door het aanbieden van een zogenoemde pakketreis in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, zijn naast de desbetreffende wettelijke bepalingen de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, en in het bijzonder artikel 14 van deze voorwaarden, waarin de beperkingen van de aansprakelijkheid van Het Frankrijk Huis zijn opgenomen.
5 Als Het Frankrijk Huis bemiddelt bij de boeking van accommodatie, vervoer of andere toeristische diensten die worden geleverd door een Franse of andere buitenlandse leverancier of dienstverlener, dan zijn de algemene voorwaarden van die betreffende leverancier of dienstverlener van toepassing. Op de bemiddeling zelf door Het Frankrijk Huis bij de boeking zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing inclusief de beperkingen van de aansprakelijkheid zoals die zijn opgenomen in artikel 14 van deze voorwaarden. Voor zover Het Frankrijk Huis bemiddelt, dus als tussenpersoon optreedt van een niet in Nederland gevestigde reisorganisator en die bemiddeling geleid heeft tot het sluiten van een zogenoemde pakketreis in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, dan wordt Het Frankrijk Huis aangemerkt als reisorganisator overeenkomstig artikel 7:500 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en geldt artikel 1 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.

Totstandkoming boeking/reservering

1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de cliënt verstaan: a) degene die bij Het Frankrijk Huis de accommodatie, het vervoer of de overige toeristische dienst heeft geboekt, verder te noemen: “de boeker” en b) de overige persoon of personen mede ten behoeve van wie de desbetreffende accommodatie, het vervoer of de overige toeristische dienst is geboekt, verder te noemen: “de reisgenoot of reisgenoten”. Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle cliënten zoals hiervoor omschreven van toepassing.
2 De boeking komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Het Frankrijk Huis door de boeker die door de aanvaarding een reserveringsopdracht heeft gegeven. De aanvaarding van het aanbod geschiedt mondeling en/of schriftelijk en/of per e-mail. Voor het tot stand komen van een boeking wordt een bedrag van € 10,- tot € 30,- aan administratiekosten in rekening gebracht, welk bedrag Het Frankrijk Huis kan wijzigen. Deze wijziging zal Het Frankrijk Huis op zijn website publiceren en zal uitsluitend gelden voor nadien tot stand gekomen boekingen. De verplichte bijdrage van het Calamiteitenfonds, thans € 2,50 per 9 personen wordt bij reservering in rekening gebracht.
3 Het Frankrijk Huis is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren. Met het bevestigen van de boeking door Het Frankrijk Huis wordt de boeking definitief.
4 Het aanbod van Het Frankrijk Huis is vrijblijvend en kan worden herroepen, hetgeen na aanvaarding onverwijld dient te geschieden. Kennelijke fouten in de door Het Frankrijk Huis uitgegeven of in de door hem gebruikte brochures of in de op of via de website van Het Frankrijk Huis gegeven informatie binden Het Frankrijk Huis niet.
5 Alle personen die op de boeking staan vermeld of die van de boeking gebruik maken zijn, ieder voor hun deel, aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen (inclusief die tot betaling van de reissom) jegens Het Frankrijk Huis en de desbetreffende leveranciers of andere dienstverleners. De boeker is echter voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen.
6 Alle correspondentie en overige mededelingen van Het Frankrijk Huis zullen uitsluitend worden gericht aan de boeker.
7. In het geval van een telefonische boeking/reservering verleent de cliënt hierbij Het Frankrijk Huis toestemming om de algemene voorwaarden per e-mail aan de cliënt toe te sturen.

Prijzen, reisduur en publicaties

1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt onder de reissom verstaan de totale vergoeding die Het Frankrijk Huis heeft bedongen voor de boeking, waaronder dus onder meer begrepen kan zijn (voor zover van toepassing): de huurprijs van een accommodatie, de ticketprijs voor vervoer, de huurprijs van een huurauto, de prijs van een theaterticket, de prijs van een excursie, cursus of andere activiteit, de premie van een reis- en/of annuleringsverzekering, de administratiekosten van Het Frankrijk Huis en eventueel overige financiële vergoedingen.
2 De gepubliceerde prijzen gelden per persoon, tenzij dit anders staat aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicatie staan vermeld. De gepubliceerde reisduur bevat zowel de aankomstdag als de vertrekdag die als gehele dagen worden gerekend. Gaat het om arrangementen inclusief vervoer dan wordt de reisduur berekend vanaf de vertrekdag bij de heenreis tot en met de aankomstdag bij de terugreis.
3 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze, althans de desbetreffende leverancier of dienstverlener, bekend waren ten tijde van de publicatie, als ook op de in artikel 15 van deze algemene voorwaarden vastgelegde werking van de Reisbureauregeling.
4 Na tijdige betaling van de gehele reissom zal Het Frankrijk Huis gedurende het nog resterende tijdvak vóór de dag van aankomst/vertrek/aanvang van de dienst de prijs niet wijzigen.
5 Tot 20 dagen voor de aanvang van het vervoer, de reis of de andere dienst heeft Het Frankrijk Huis het recht om de reissom te wijzigen op grond van wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van de brandstofkosten) of in de voor de verschillende diensten verschuldigde heffingen, prijzen en belastingen. Het Frankrijk Huis zal bij verhoging van de reissom aangeven hoe de wijziging is berekend. De boeker kan de verhoging afwijzen. Bij afwijzing van de verhoging kan Het Frankrijk Huis de overeenkomst opzeggen. De regeling laat onverlet het recht van de boeker om de boeking te ontbinden indien de prijswijziging binnen drie maanden na de totstandkoming van de boeking plaatsvindt. In het geval van een verhoging van de BTW kan de boeker de verhoging niet afwijzen noch de overeenkomst ontbinden.

Betalingen

1 Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur/bevestiging dient een aanbetaling te worden voldaan van 30% van de reissom.
2 Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het vervoer, de reis of de andere dienst te zijn betaald.
3 In geval van boekingen binnen 6 weken voor aanvang van het vervoer, de reis of de andere dienst dient de totale reissom binnen de opgegeven termijn te worden voldaan.
4 Bij niet-tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn de dienst/reis door Het Frankrijk Huis of door of namens de desbetreffende leverancier/dienstverlener die de accommodatie, het vervoer of de andere diensten verzorgt met onmiddellijke ingang worden opgezegd, in welk geval de bepalingen van artikel 6 lid 1 van toepassing zijn en de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten zullen worden verrekend.

Wijzigingen in de boeking/reservering

1 Alle wijzigingen dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Het Frankrijk Huis. Wijzigingen in de boeking binnen 30 dagen voor aanvang van het vervoer, de reis of de andere dienst vallen doorgaans onder de annuleringsvoorwaarden en kunnen alleen worden gehonoreerd indien Het Frankrijk Huis de wijziging als zodanig accepteert en deze voor zover mogelijk in de boeking kunnen worden aangebracht. Voorwaarde is dat de boeker de nieuwe reissom voldoet conform artikel 4 plus de wijzigingskosten. Reeds betaalde gelden worden in mindering gebracht. Over het verzoek zal de boeker zo spoedig mogelijk worden bericht. Indien wijziging niet mogelijk is, in welk geval dit gemotiveerd wordt meegedeeld, gelden de annuleringsbepalingen voor het geval het verzoek wordt gehandhaafd.
2 Indien een cliënt als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden verhinderd is aan de dienst/reis deel te nemen, kan deze cliënt onder de in lid 3 vermelde voorwaarden op diens verzoek worden vervangen door een andere persoon.
3 De in lid 2 bedoelde voorwaarden zijn: a) de andere persoon voldoet aan alle aan de dienst/reis verbonden voorwaarden en b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht en c) de voorwaarden van de desbetreffende leverancier of andere dienstverlener verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling.
4 De cliënt en diens plaatsvervanger zijn jegens Het Frankrijk Huis en de desbetreffende leverancier/dienstverlener hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.
5 In alle gevallen van wijziging conform het gestelde in lid 1 t/m 4 dient een bedrag van € 50,- tot € 100,- (afhankelijk leverancier) aan wijzigingskosten te worden voldaan.

Annulering door de cliënt

O. Bij bemiddeling door Het Frankrijk Huis met een Nederlandse of Buitenlandse leverancier of dienstverlener gelden de algemene voorwaarden (en daarmee de specifieke annuleringsregeling van deze leverancier of dienstverlener). Mocht deze ontbreken, geldt in dat geval onderstaande regeling:

1 Indien een dienst/reis wordt geannuleerd zijn voor elke cliënt naast eventuele verschuldigde reserveringskosten en premie(s) voor de via Het Frankrijk Huis afgesloten verzekeringen de volgende bedragen verschuldigd:
a) bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek/aankomst/aanvang van de dienst: 30% van de reissom;
b) bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek/aankomst/aanvang van de dienst: 60% van de reissom;
c) bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 8e dag van vertrek/aankomst/aanvang van de dienst: 90% van de reissom;
d) bij annulering vanaf de 8e dag tot en met de dag van vertrek/aankomst/aanvang van de dienst of later: de volle reissom.
2 Ongeacht andersluidend voorbehoud bij annulering, is een annulering van een boeking door één cliënt, een annulering mede namens de overige cliënten. Indien de andere cliënten dit wensen, kunnen zij een nieuwe boeking maken bij Het Frankrijk Huis. Hierbij zal in ieder geval de prijs aangepast worden ten opzichte van de geannuleerde boeking.
3 Annulering dient schriftelijk aan Het Frankrijk Huis kenbaar te worden gemaakt. Het moment van ontvangst van de schriftelijke melding van annulering bij Het Frankrijk Huis is bepalend voor de berekening van de annuleringskosten.

Informatie/documenten

1 De cliënt dient bij vertrek en gedurende de dienst/reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of Europa-kaart, eventuele visa, eventuele bewijzen van inentingen en vaccinatie (ook voor eventueel meereizende huisdieren) en eventueel rijbewijs en groene kaart. Voor niet EG-inzittenden is een visum vereist. Voor Frankrijk is het adres van het consulaat op dit moment: Consulaat Frankrijk, Vijzelgracht 2, 1017HR AMSTERDAM, telefoon 020-5306969. De cliënt dient zelf actie te ondernemen bij de betrokken instanties/autoriteiten en tevens de nodige aanvullende informatie in te winnen. De cliënt dient zelf te controleren of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2 Het Frankrijk Huis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of kosten indien de cliënt niet beschikt over de benodigde (reis)documenten of inentingen/vaccinaties.
3 Het Frankrijk Huis zal de boeker informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering.
4 Het Frankrijk Huis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's, brochures, folders en ander voorlichtingsmateriaal uitgegeven door derden, zelfs niet als deze door Het Frankrijk Huis worden verstrekt.

Boekings- en reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen na ontvangst van de betaling en vanaf 10 dagen voor de dag van vertrek/aankomst/aanvang van de dienst in het bezit van de boeker worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Verplichtingen van Het Frankrijk Huis

Het Frankrijk Huis spant zich in om voor haar cliënten een aantrekkelijk aanbod samen te stellen en probeert naar beste kunnen de boeking/reservering bij de desbetreffende leverancier of dienstverlener te plaatsen. Het Frankrijk Huis en de desbetreffende leveranciers of overige dienstverleners zullen zich naar vermogen inspannen om de dienst/reis te laten beantwoorden aan de verwachtingen van de cliënt. Indien mocht blijken dat de dienst/reis niet, of deels niet, beantwoordt aan de verwachtingen dan zullen Het Frankrijk Huis en de leveranciers of overige dienstverleners de cliënt hulp en bijstand verlenen voorzover mogelijk en voorzover zij daartoe wettelijk gehouden zijn.

Verplichtingen van de cliënt

1 De cliënt verplicht zich te gedragen als een goed cliënt/huurder/reiziger, en de dienst/reis getrouw na te komen en alle aanwijzingen van Het Frankrijk Huis na te leven. De cliënt dient zich correct te gedragen en ervoor te zorgen dat hij derden geen onnodige en onredelijke overlast bezorgt.
2 De cliënt die zodanige hinder of overlast oplevert of kan opleveren, waardoor een goede uitvoering van de dienst/reis wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Het Frankrijk Huis of de betrokken leverancier of andere dienstverlener van deelname worden uitgesloten indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Indien de hinder of overlast de cliënt kan worden toegerekend komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de cliënt. Restitutie van de reissom of een gedeelte van de reissom kan worden verleend indien de cliënt ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.

Klachten en overige mededelingen

1 Als op de plaats van bestemming problemen zijn inzake een goede uitvoering van de reis/dienst, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk te melden bij de desbetreffende leverancier/dienstverlener of diens vertegenwoordiging. Als indiening of melding van de klacht ter plaatse niet mogelijk is dient de cliënt onverwijld contact op te nemen met Het Frankrijk Huis.
2 Opzeggingen, afwijzingen, klachten en overige uitingen en verklaringen van de cliënt dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan Het Frankrijk Huis (per email aan info@frankrijkhuis.nl) onverwijld na bekendwording, onverminderd andersluidende bepalingen elders. Het moment van ontvangst door Het Frankrijk Huis is bepalend. Alleen schriftelijke berichten die binnen 30 dagen na de einddatum van de reisperiode of het eindigen van de dienst door Het Frankrijk Huis zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen. Het Frankrijk Huis zal in de meeste gevallen niet aansprakelijk zijn omdat Het Frankrijk Huis slechts als tussenpersoon/bemiddelaar zal zijn opgetreden. Voorts zij verwezen naar artikel 14 van de onderhavige Algemene Voorwaarden waarin beperkingen van de aansprakelijkheid van Het Frankrijk Huis zijn opgenomen.

Wijziging door Het Frankrijk Huis

1 Het Frankrijk Huis heeft het recht de boeking te allen tijde te wijzigen wegens gewichtige onverwijld aan de boeker medegedeelde omstandigheden. De cliënt kan in geval van wijziging op wezenlijke punten kosteloos annuleren, overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel. In het geval van wijziging op niet wezenlijke punten kan de cliënt slechts kosteloos annuleren indien de cliënt hiervan nadeel van meer dan geringe betekenis heeft.
2 De cliënt die gebruik maakt van zijn recht om de boeking te annuleren ingevolge het gestelde in lid 1, moet dit binnen 24 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft de cliënt recht op: a) een alternatieve minstens gelijkwaardige boeking of b) restitutie van de door hem reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom, althans zijn deel daarvan.
3 Indien de wijziging de cliënt kan worden toegerekend, komen de kosten van wijziging voor rekening van de cliënt. Indien de leverancier of andere dienstverlener door de wijziging geld bespaart, heeft de cliënt recht op het bedrag van die besparing voorzover Het Frankrijk Huis die besparing voor de cliënt kan terugontvangen, waarvoor Het Frankrijk Huis zich zal inspannen.

Opzegging door Het Frankrijk Huis

1 Naast het recht de boeking op te zeggen na afwijzing door de cliënt van wijzigingen door Het Frankrijk Huis, heeft Het Frankrijk Huis te allen tijde het recht de boeking op te zeggen wegens gewichtige onverwijld aan de boeker meegedeelde omstandigheden.
2 Indien Het Frankrijk Huis opzegt wegens niet aan de cliënt toe te rekenen omstandigheden zal Het Frankrijk Huis de cliënt een andere dienst/reis van gelijke of betere kwaliteit aanbieden. Deze reis/dienst hoeft niet in dezelfde periode als de opgezegde reis/dienst te vallen en behoeft niet dezelfde bestemming te hebben. Indien de cliënt het aanbod niet aanvaardt, zal hem de reissom, althans diens deel daarvan, worden kwijtgescholden of binnen 30 dagen gerestitueerd worden.
3 De cliënt heeft geen recht op schadevergoeding indien de opzegging het gevolg is van: a) het feit dat het in de publicatie vermelde minimum aantal deelnemers kleiner is (geworden) dan dit vereiste minimum aantal of b) overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden (waaronder begrepen handelingen van de cliënt in strijd met zijn verplichtingen) die onafhankelijk zijn van de wil van Het Frankrijk Huis en de betrokken leveranciers en dienstverleners.

Aansprakelijkheid van Het Frankrijk Huis

1 Het Frankrijk Huis bemiddelt slechts bij het maken van boekingen/reserveringen bij leveranciers en andere toeristische dienstverleners en is in beginsel dus zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Het Frankrijk Huis is daarom niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst met de desbetreffende leveranciers of andere dienstverleners. Dit zou slechts anders kunnen zijn indien de tekortkoming is te wijten aan de schuld van Het Frankrijk Huis of krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening zou komen.
2 Indien de tekortkomingen toe te rekenen zijn aan de cliënt is Het Frankrijk Huis niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet goed of slecht uitvoeren van de overeenkomst.
3 Het Frankrijk Huis is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annulerings- en/of ziektekostenverzekering of andere verzekering.
4 Het Frankrijk Huis is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of andere indirecte schade. Het Frankrijk Huis is evenmin aansprakelijk voor immateriële schade, tenzij het gaat om derving van reisgenot in welk geval de vergoeding is beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.
5 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Het Frankrijk Huis voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel en gederfd reisgenot beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.
6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Het Frankrijk Huis gelden ook ten behoeve van haar werknemers en bestuurders en gelden ook ten behoeve van de betrokken leveranciers en andere dienstverleners.

Omzetbelasting

15.1 Het Frankrijk Huis kan in het kader van de Reisbureauregeling (artikel 28z t/m 28zc Wet op de Omzetbelasting) ofwel kwalificeren als reisagentschap/bemiddelaar ofwel als reisorganisator/reisbureau dit naar gelang de aard en invulling van haar rol en aanbod.
15.2 Uitgangspunt is dat Het Frankrijk Huis optreedt als reisagentschap/bemiddelaar en deze activiteiten, waarbij zij - op naam van en voor de reiziger – accommodatie en eventueel diensten zoals bijvoorbeeld vervoer of skibenodigdheden boekt bij de aanbieder - niet onder de Reisbureauregeling vallen.
15.3 Het Frankrijk Huis gaat ervan uit dat de Reisbureauregeling wel geldt in het geval zij op eigen naam als / reisbureau reisonderdelen inkoopt danwel aanbiedt als samengestelde pakketreis.

Rente en incassokosten

De cliënt die niet of niet tijdig aan een financiële verplichting jegens Het Frankrijk Huis voldoet, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand van het openstaande bedrag. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag tot € 2.500,--, met een minimum van € 40,-- ( te vermeerderen met 10% van het bedrag over de volgende € 2.500,--, 5% van het bedrag over de volgende € 5.000,--, en 1% van het bedrag over de volgende € 190.000,--).

Geschillen

Op alle geschillen tussen de cliënt en Het Frankrijk Huis is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt. Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de geboekte reis/dienst of als deze niet plaatsvond, één jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum, dan wel als het gaat om een klacht over de bemiddeling door Het Frankrijk Huis, één jaar na deze dienstverlening.

Wijzgingen in reisvoorwaarden

Het Frankrijk Huis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar reisvoorwaarden. Check daarom regelmatig onze reisvoorwaarden voor een update.

Het Frankrijk Huis

Kamer van Koophandel: 34238245
BTW-nummer: NL 8151.80.470B01
IBAN: NL02ABNA0609839330
BIC: ABNANL2A